Vytvoriť faktúru

VYPA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYPA SK
IČO 35721081
DIČ 2020267425
IČ DPH SK2020267425
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYPA SK
Legionárska 127/1795
91101
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 006 634 €
Zisk 3 794 €
Aktíva 498 891 €
Vlastný kapitál 301 816 €
Kontaktné informácie
Email vypa@vypa.sk
Phone(s) 0326525845, 0326525847, 0326525853
Mobile phone(s) 0905633819
Fax(es) 0326525847
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 516,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 118,697
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 118,697
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,849
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 95,618
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,230
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 397,346
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108,236
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,036
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 241,489
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 239,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,860
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,621
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,742
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 759
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 516,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 305,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,336
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,336
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 285,817
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 285,817
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,794
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,191
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,132
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 55,026
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 55,026
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 109,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,477
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,477
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,033
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,396
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,418
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 46,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,735
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,007,168
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,006,634
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 929,517
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,143
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,974
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 998,310
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 594,628
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,168
D. Služby (účtová skupina 51) 299,212
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,326
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,301
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,746
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,546
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,620
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,620
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,763
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,324
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,652
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 532
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,184
O. Kurzové straty (563) 219
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,965
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,794
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015