Vytvoriť faktúru

TATRA MEDIAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA MEDIAL
IČO 35721111
DIČ 2020252036
IČ DPH SK2020252036
Dátum vzniku 24 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA MEDIAL
Pečnianska 17
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 327 €
Zisk 11 046 €
Aktíva 70 206 €
Vlastný kapitál 18 173 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 110,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 99,423
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,423
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,068
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 59,355
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,438
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,122
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,122
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,122
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,209
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,043
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 64,810
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,241
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,357
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,046
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,027
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,794
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,779
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,779
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,985
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,233
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,327
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 13,889
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,548
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 850
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,180
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,012
D. Služby (účtová skupina 51) 21,585
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 268
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,250
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,710
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -645
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,840
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,479
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -47
2. Ostatné nákladové úroky (562A) -47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,526
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,668
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,622
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,622
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015