Vytvoriť faktúru

M - LACHOT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M - LACHOT
IČO 35721138
DIČ 2021344325
IČ DPH SK2021344325
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - LACHOT
Roľnícka 123
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 736 €
Zisk 2 870 €
Aktíva 742 220 €
Vlastný kapitál -16 674 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244635927, 905724310, 0387682184
Mobile phone(s) +421905724310, 0905724310, 0948724310
Fax(es) 0244635929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 665,866
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 653,554
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 29,809
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 29,809
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 623,745
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 48,707
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 552,478
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,560
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,094
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,171
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,978
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,978
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 923
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 901
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,218
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,218
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 665,866
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 54
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 54
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,367
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,272
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,870
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 679,670
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 749
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 749
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 678,921
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,554
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,554
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 625,407
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,789
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,171
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 76,736
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,736
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,736
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,732
D. Služby (účtová skupina 51) 26,160
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,472
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,973
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,327
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,324
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,324
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 820
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,901
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,844
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,526
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,526
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,516
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,911
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015