Vytvoriť faktúru

KAISAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAISAR
IČO 35721171
DIČ 2020209917
IČ DPH SK2020209917
Dátum vzniku 25 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAISAR
Planckova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 950 938 €
Zisk -1 161 963 €
Aktíva 10 531 182 €
Vlastný kapitál 4 829 613 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903911283, +421910911230, +421910911229, +421903911219, +421911392314, +421901911392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,288,581
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,126,523
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,811
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,811
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,112,712
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,015
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,682,220
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,025,369
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 186,108
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,715
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,290
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,327
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 963
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 133,370
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 133,370
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,055
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,636
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -14,581
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,343
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,343
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,581
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,667,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,403,451
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -905,778
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,354
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -951,132
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,161,963
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,181
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,172
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,815
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,357
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,318,690
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,165,319
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 399,941
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,941
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 743,225
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,899
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,711
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,119,751
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,119,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 950,938
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 950,938
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,167
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 649,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 296,854
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,028,886
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 244,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 381,408
D. Služby (účtová skupina 51) 181,171
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 176,464
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 130,026
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,781
4. Sociálne náklady (527, 528) 657
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,915
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,024,948
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,024,948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,881
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,077,948
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -152,594
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,015
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 78,568
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 78,568
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,447
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,161,963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,161,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015