Vytvoriť faktúru

SIBA - SIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIBA - SIGN
IČO 35721189
DIČ 2020200688
IČ DPH SK2020200688
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIBA - SIGN
Hlavná 37
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 524 445 €
Zisk 2 445 €
Aktíva 1 948 679 €
Vlastný kapitál 465 190 €
Kontaktné informácie
Email siba@siba.sk
Webová stránka http://www.siba.sk
Phone(s) +421245647115, +421245994132, +421245994811, +421245994056, +421245647039, +421245647116, +421245994812
Fax(es) 0245994811, 0245994812
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,086,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,544,991
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 594,991
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,457
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 321,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 131,283
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 7,126
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 950,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 950,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,328
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 86,357
3. Výrobky (123) - /194/ 566
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,791
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 452,038
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 451,310
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 451,310
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 728
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,933
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 471
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,279
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,086,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 474,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 465,035
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 478,831
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,796
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,445
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,611,814
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 77,641
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 73,002
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,211
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,428
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 51,451
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 51,451
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 261,880
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,079,249
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 217,980
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,980
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 789,645
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,721
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,845
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,135
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 889
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,704
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,486,961
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,524,445
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,486,961
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -342
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,867
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,959
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,493,401
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,168,314
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,535
D. Služby (účtová skupina 51) 81,276
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 136,630
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,611
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,820
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,199
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,908
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,471
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,494
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -816
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,589
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,139
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,855
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,855
O. Kurzové straty (563) 178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,106
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,910
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,465
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -415
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,445
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016