Vytvoriť faktúru

KORUNA Finance - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KORUNA Finance
IČO 35721219
DIČ 2021331972
IČ DPH SK2021331972
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KORUNA Finance
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 533 553 €
Zisk 368 351 €
Aktíva 3 426 856 €
Vlastný kapitál 2 320 886 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453717
Mobile phone(s) 0905601655
Fax(es) 0244453718
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,336,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,336,589
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,559
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,674,975
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 23
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,288,754
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,276,585
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,159
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,011,564
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,689,237
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,485,362
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,485,362
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 500,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 348,536
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,013,012
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 368,351
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,322,327
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 80,490
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,983,507
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,976,183
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 922
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,397
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,003,005
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 258,000
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 533,553
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 497,336
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 36,001
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 216
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 181,138
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,200
C. Služby (účtová skupina 51) 74,729
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,899
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,872
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 48,304
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,698
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,436
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 352,415
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 412,407
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,021,362
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,000,000
X. Výnosové úroky (662) 21,362
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,002,028
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,000,000
M. Nákladové úroky (562) 1,901
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 19,334
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 371,749
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,398
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 368,351
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2015