Vytvoriť faktúru

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMERALD REGINA SLOVENSKO
IČO 35721421
DIČ 2020267392
IČ DPH SK2020267392
Dátum vzniku 27 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 276 782 €
Zisk -128 731 €
Aktíva 3 833 790 €
Vlastný kapitál 2 547 167 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904010101, 0259301211
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,239,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 771,530
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 771,530
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,447
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 637,083
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 128,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,465,196
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,672,330
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,672,280
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,523,166
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,506,419
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,506,419
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,831
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 269,700
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,419
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 268,281
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,682
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,682
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,239,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,488
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 235,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 235,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 743,973
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,105
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 396,141
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 396,141
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,731
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,966,881
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,282,957
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,279,152
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,805
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,682,804
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 384,006
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384,006
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 990
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,297,808
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,120
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,039
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,039
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 221,782
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 276,782
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,560
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,681
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 89,798
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,152
D. Služby (účtová skupina 51) 100,068
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,876
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,827
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,587
4. Sociálne náklady (527, 528) 462
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,749
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,517
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 87,592
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,929
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,899
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -76,457
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,278
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,278
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,278
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,049
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 56,450
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 56,450
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,061
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -128,731
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016