Vytvoriť faktúru

TRANS TAH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANS TAH
IČO 35721456
DIČ 2020203658
IČ DPH SK2020203658
Dátum vzniku 27 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANS TAH
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 577 €
Zisk -148 193 €
Aktíva 1 186 146 €
Vlastný kapitál 659 902 €
Kontaktné informácie
Email trans@trans-tah.sk
Phone(s) 0905230981, 0336413555
Mobile phone(s) +421905230981, 0905230981
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,066,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 854,960
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 852,835
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 459,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 305,388
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,961
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 39,867
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,125
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 211,804
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,525
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 308
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 132,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 129,769
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,769
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,317
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 748
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 98
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,066,862
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 511,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 751,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 751,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 426
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -91,524
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 153,450
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -244,974
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,193
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 555,153
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 72,667
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 58,479
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,727
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,461
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 20,704
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 461,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 266,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,655
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,390
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,418
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,594
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,995
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 87,577
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,577
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,777
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,194
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,150
D. Služby (účtová skupina 51) 6,612
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,248
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,972
4. Sociálne náklady (527, 528) 76
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,147
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,498
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 29,790
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -136,617
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,015
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,616
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,158
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10,158
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 458
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -147,233
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015