Vytvoriť faktúru

PROJURIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROJURIS
IČO 35721812
DIČ 2020982942
IČ DPH SK2020982942
Dátum vzniku 20 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PROJURIS
Mikulášska 29
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 833 €
Zisk -1 013 €
Aktíva 195 553 €
Vlastný kapitál 66 114 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254434270
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 151,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 147,549
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,763
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 2,763
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,160
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 78,615
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,497
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 36,514
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 36,514
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,679
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 321
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 321
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,358
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 563
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 202
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,791
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,980
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,980
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,013
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,984
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,360
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 949
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 623
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,648
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,254
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 59,833
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,833
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,321
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,152
D. Služby (účtová skupina 51) 12,563
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,539
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,116
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,423
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 556
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,713
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,713
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,798
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,118
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,328
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,341
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,341
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,013
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016