Vytvoriť faktúru

S a U - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S a U
IČO 35721871
DIČ 2020987694
IČ DPH SK2020987694
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S a U
Plickova 3
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 406 315 €
Zisk 17 030 €
Aktíva 539 249 €
Vlastný kapitál 295 917 €
Kontaktné informácie
Email richard.ulicny@post.cz
Phone(s) 03410078
Mobile phone(s) +421911401053, +421911410008, +421911410038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 445,785
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 357,017
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 357,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 320,865
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,607
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 545
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,929
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,938
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,938
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,005
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,216
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,789
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,986
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 46,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 839
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,785
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,946
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 146,322
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 146,322
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 142,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 238,462
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -95,507
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,030
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,278
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,278
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 425
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 425
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 122,103
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,067
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 359
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,265
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 911
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,847
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,847
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 408,805
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 406,315
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 300,517
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,357
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,441
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 380,076
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 277,323
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,471
D. Služby (účtová skupina 51) 21,187
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,513
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,778
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,004
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,731
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,718
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,321
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,321
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,893
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,490
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,487
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,739
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,309
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,309
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,430
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,990
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015