Vytvoriť faktúru

SINOP ALFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SINOP ALFA
IČO 35722118
DIČ 2020203526
IČ DPH SK2020203526
Dátum vzniku 10 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SINOP ALFA
Bratislavská 81
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 886 835 €
Zisk 260 039 €
Vlastný kapitál 429 396 €
Kontaktné informácie
Email sinopalfa@sinopalfa.sk
Webová stránka http://www.sinop.sk
Phone(s) +421336422255
Fax(es) 0336422255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 992,208
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,375
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,979
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,396
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 960,820
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 552,998
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 552,998
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 550
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 550
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 257,477
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 257,409
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,409
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 149,795
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 138,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,013
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,013
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 992,208
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,337
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,995
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,995
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 260,039
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 624,502
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,526
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,526
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 605,187
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 135,968
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,968
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 394,794
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,512
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,158
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,789
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 369
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 369
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,877,608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,886,835
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,877,608
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,727
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,546,089
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,978,565
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,175
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 134,793
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 337,834
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,770
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,196
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,868
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,444
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,672
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,672
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,670
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,066
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,870
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,746
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 718,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 192
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 113
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,971
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 478
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,493
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,779
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 338,967
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 78,928
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 81,596
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,668
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 260,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722118 DIČ: 2020203526 IČ DPH: SK2020203526
 • Sídlo: SINOP ALFA, Bratislavská 81, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jiří Brečka 42 Jivno 373 71 Česká republika 21.01.2009
  Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika 21.01.2009
  Ivan Lobík Senecká 31 Pezinok 902 01 05.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SINOP CB a.s. 6 639 € (100%) Praha 130 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2012Nové sidlo:
   Bratislavská 81 Pezinok 902 01
   30.09.2012Zrušené sidlo:
   Bratislavská 85/198 Pezinok 902 01
   13.01.2010Noví spoločníci:
   SINOP CB a.s. Jeseniova 2851/32 Praha 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Lobík Senecká 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2009
   12.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Kříž Kodetka - Okružní 89 Rudolfov 373 71 Česká republika
   17.02.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   16.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Študlar 42 Jivno 373 71 Česká republika
   21.01.2009Nové obchodné meno:
   SINOP ALFA, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 85/198 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Študlar 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Brečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   20.01.2009Zrušené obchodné meno:
   SINOP - ALFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Brečka J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   19.09.2001Nové predmety činnosti:
   montáže a opravy chadiarenských zariadení
   montáže a opravy elektrozariadení
   11.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Kříž Kodetka - Okružní 89 Rudolfov 373 71 Česká republika
   10.05.2001Zrušeny spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   15.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Václav Študlar J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   14.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   23.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jiří Brečka J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   22.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   28.10.1998Noví spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   10.07.1997Nové obchodné meno:
   SINOP - ALFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava