Vytvoriť faktúru

IDO HUTNÝ PROJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IDO HUTNÝ PROJEKT
IČO 35722371
DIČ 2020267612
IČ DPH SK2020267612
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IDO HUTNÝ PROJEKT
Lakeside Park 01, Tomášikova 64
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 872 595 €
Zisk -353 967 €
Aktíva 2 811 747 €
Vlastný kapitál -293 074 €
Kontaktné informácie
Email hupro@hupro.sk
Phone(s) 0232177216, 0232177296, 0232177303, 0232177304, 0232177240
Fax(es) 0232177401
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,464,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 122,795
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 97,696
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 97,696
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,915
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,184
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,198,294
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 189
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 189
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 294,082
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 294,082
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,320,070
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,292,889
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292,889
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 21,158
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 583,953
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,956
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 580,997
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 143,808
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,938
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 122,870
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,464,897
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -647,041
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,512
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,512
A.II. Emisné ážio (412) 21,364
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,506
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,506
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -95,577
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -97,922
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 2,345
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -437,879
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,569,537
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,007,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -353,967
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,111,938
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,891
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,891
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,916,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 891,247
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 891,247
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 741,601
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 124,631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 253,790
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 905,118
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 173,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 77,585
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 96,075
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,844,417
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,872,595
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,844,417
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,798
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,097,872
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,560
D. Služby (účtová skupina 51) 1,786,210
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,382,008
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,502,621
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 816,588
4. Sociálne náklady (527, 528) 62,799
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,062
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,108
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,108
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 768,878
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -225,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,954,647
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 76
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 76
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,096
O. Kurzové straty (563) 437
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,659
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -227,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 126,671
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,731
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 97,940
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -353,967
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015