Vytvoriť faktúru

Spinner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Spinner
IČO 35722550
DIČ 2020241685
IČ DPH SK2020241685
Dátum vzniku 17 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spinner
Miletičova 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 948 850 €
Zisk 5 744 €
Aktíva 1 598 177 €
Vlastný kapitál 295 467 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252932903, 0903408613
Mobile phone(s) +421903184046, +421903408613, +421903408995, +421903771553, 0903408613
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,062,448
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 654,888
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 15,371
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 15,371
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 638,567
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 234,651
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 400,429
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,487
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 950
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,405,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,114
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,114
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,247,781
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 694,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 694,801
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 21,154
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,655
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 528,171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,178
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 140,259
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,487
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,487
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062,448
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,166
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 228,178
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,423
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,423
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 178,863
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 178,863
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,744
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,629,180
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 160,547
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 89,500
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 63,531
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,516
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 218,805
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,178,013
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 842,314
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,314
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,208
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,589
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,694
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,183
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,255
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,255
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,560
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 102
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 102
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,900,553
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,948,850
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,983
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,865,570
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,497
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,931,188
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,823
D. Služby (účtová skupina 51) 3,353,047
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 383,961
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 271,274
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,348
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 248
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94,913
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94,913
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,541
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,662
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,724
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,724
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9,724
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,861
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,307
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,307
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,543
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,525
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,781
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,781
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,744
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016