Vytvoriť faktúru

LETRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LETRA
IČO 35722622
DIČ 2021299599
IČ DPH SK2021299599
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LETRA
Hlavná 25
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 420 767 €
Zisk -4 907 €
Aktíva 783 809 €
Vlastný kapitál 183 831 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265311986
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 378,005
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 356,547
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 356,547
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,838
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,196
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,224
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,608
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,608
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,774
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,842
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 234
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,005
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,461
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatné fondy (427, 42X) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 106,414
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 280,516
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -174,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,907
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,544
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 162,584
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,187
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,187
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,438
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,047
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,288
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 55,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 420,767
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,570
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 419,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,736
D. Služby (účtová skupina 51) 9,197
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,946
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,561
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,561
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 369,691
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,341
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,031
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,627
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,981
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,899
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,203
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,696
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,907
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016