Vytvoriť faktúru

MEC Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEC Slovakia
IČO 35722908
DIČ 2020250881
IČ DPH SK2020250881
Dátum vzniku 26 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEC Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 968 175 €
Zisk 165 822 €
Aktíva 10 254 309 €
Vlastný kapitál 468 296 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257880410, 0257880411
Fax(es) 0257880413
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,614,808
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,827
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,476
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,476
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,351
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,760
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,206
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,490,217
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,087
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,087
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,445,826
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,404,639
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,404,639
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,187
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,642
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 55,764
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 55,764
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,614,808
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 385,940
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 198,563
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 198,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,822
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,226,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 569
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 569
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,758,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,475,349
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,475,349
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,112
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 39,926
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,489
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,718
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 79,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,380
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,005
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 388,174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,146
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,146
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,820,126
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,968,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,820,126
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146,149
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,715,536
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,195
D. Služby (účtová skupina 51) 24,610,626
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,018,890
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 738,705
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 239,813
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,372
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,995
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,122
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,122
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,902
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 252,639
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,167,305
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 638
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 638
XII. Kurzové zisky (663) 1,353
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,676
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -410
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,382
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,382
O. Kurzové straty (563) 1,258
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,446
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,132
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 69,296
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,836
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,822
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015