Vytvoriť faktúru

MARINEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARINEA
IČO 35722932
DIČ 2020990939
IČ DPH SK2020990939
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARINEA
Bodrocká 13
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 706 005 €
Zisk -268 311 €
Aktíva 972 127 €
Vlastný kapitál 25 306 €
Kontaktné informácie
Email regatasp@stonline.sk
Phone(s) 0902900900
Mobile phone(s) 0902900900
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 414,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,315
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,315
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 386,757
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 272,355
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 173,473
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,473
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98,782
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 114,369
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,559
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 110,810
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 113
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 414,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,006
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 719
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 719
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,947
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,311
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 657,191
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 960
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 653,154
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,077
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 706,005
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 700,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 311
D. Služby (účtová skupina 51) 1,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,204
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,040
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,040
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 913,925
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -235,981
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,508
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,458
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,348
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,348
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,448
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -265,429
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -268,311
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015