Vytvoriť faktúru

HIC Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HIC Slovakia
IČO 35723009
DIČ 2020252410
IČ DPH SK2020252410
Dátum vzniku 18 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIC Slovakia
Bratislavská 51
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 357 202 €
Zisk 8 404 €
Aktíva 308 809 €
Vlastný kapitál -103 891 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265440141, 0265440142, 0265440143
Fax(es) 0265440143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 364,141
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 108,675
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,675
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,977
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 80,698
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,885
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 157,410
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,410
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 89,460
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,278
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,278
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,753
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,429
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,015
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 836
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,581
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,141
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,596
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 210,082
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -120,487
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,562
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,404
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,543
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 133,184
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 132,548
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,242
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,552
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,552
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,243
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,204
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,996
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,542
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 61,002
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 400
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 60,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 357,202
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 270,020
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,928
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 6,006
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,331
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,890
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 203,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,529
D. Služby (účtová skupina 51) 60,811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,809
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,872
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,818
4. Sociálne náklady (527, 528) 119
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,321
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,187
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,187
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,531
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,583
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,312
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,916
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,617
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,617
O. Kurzové straty (563) 183
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,401
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 997
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 997
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723009 DIČ: 2020252410 IČ DPH: SK2020252410
 • Sídlo: HIC Slovakia, Bratislavská 51, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 04.05.2015
  Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 18.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Silvia Hofmann 8 298 € (50%) Mlynská 613/30 Jalovec 972 31
  Reinhold Hofmann 8 298 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 Vznik funkcie: 04.05.2015
   07.12.2012Nové sidlo:
   Bratislavská 51 Bratislava 841 06
   06.12.2012Zrušené sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 30 Jalovec 972 31
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   05.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 18.07.1997
   04.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   26.11.1999Nové sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   25.11.1999Zrušené sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   28.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   27.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   HIC Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, projektov, informačných technológií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-služby v oblasti informačných technológií, realizácia implementačných a programových projektov
   Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava