Vytvoriť faktúru

Energetika stavebníctvo financovanie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Energetika stavebníctvo financovanie
IČO 35723041
DIČ 2020267788
IČ DPH SK2020267788
Dátum vzniku 21 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Energetika stavebníctvo financovanie
Podunajská 23
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 768 €
Zisk -59 981 €
Aktíva 215 665 €
Vlastný kapitál -92 407 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252444525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,913
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,506
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,259
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,259
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,259
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,189
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,270
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,407
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,407
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,387
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -132,246
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,995
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -138,241
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,981
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,300
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 558
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,178
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,096
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,096
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 165,728
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,334
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,835
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,096
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,089
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,564
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 93,768
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,847
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,276
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,306
D. Služby (účtová skupina 51) 70,227
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,382
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,872
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,304
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,206
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 644
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,717
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,508
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,314
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,517
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,517
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,512
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -59,020
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,981
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015