Vytvoriť faktúru

Stavebné bytové družstvo SLOVBYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Stav V likvidácii
IČO 35723084
DIČ 2021348472
IČ DPH SK2021348472
Dátum vzniku 25 Júna 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Višňová 7/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 493 €
Zisk -3 431 €
Aktíva 208 382 €
Vlastný kapitál 21 528 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 87,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,251
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,985
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,673
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -7,641
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -10,534
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -10,534
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,205
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 688
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 622
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -333
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -333
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,702
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 76,854
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -57,152
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,180
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,512
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 996
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 170
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 64,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,303
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,303
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,930
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,493
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,493
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,493
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,886
D. Služby (účtová skupina 51) 2,794
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,511
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,511
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,409
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,471
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,431
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016