Vytvoriť faktúru

MAXO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAXO
IČO 35723238
DIČ 2020228496
IČ DPH SK2020228496
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAXO
Teplická 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 635 €
Zisk -28 628 €
Aktíva 118 977 €
Vlastný kapitál -35 090 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262522723, 0262522722, 0917630217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 98,130
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,341
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,341
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,715
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,372
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,289
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,418
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,418
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,229
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,229
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,229
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,696
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,872
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,824
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 44,074
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 44,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,130
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,718
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,712
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,647
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -71,359
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,628
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,848
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 936
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 936
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,196
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,574
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,574
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,322
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 687
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,613
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,716
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 499,636
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 499,635
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,810
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 495,656
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 169
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 521,999
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,078
D. Služby (účtová skupina 51) 458,352
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,278
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,775
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,166
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,381
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,381
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 525
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,305
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,292
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,668
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015