Vytvoriť faktúru

CERTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CERTEX
IČO 35723246
DIČ 2020231895
IČ DPH SK2020231895
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CERTEX
Radlinského 9
81237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 894 €
Zisk 4 204 €
Aktíva 51 149 €
Vlastný kapitál -66 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421250213311
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,338
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,338
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,126
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 212
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,852
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,205
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,199
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,358
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,107
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,297
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,138
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,050
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,050
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,316
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,840
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,204
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,958
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 37,958
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,133
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,133
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 446
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 963
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 814
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 814
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,639
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,894
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,639
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,712
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36
D. Služby (účtová skupina 51) 10,825
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 927
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,905
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,905
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,019
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,182
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,778
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,020
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 936
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 936
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,164
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,204
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016