Vytvoriť faktúru

Camarero - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Camarero
IČO 35723254
DIČ 2021001895
IČ DPH SK2021001895
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Camarero
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 204 €
Zisk -11 878 €
Aktíva 62 203 €
Vlastný kapitál 26 822 €
Kontaktné informácie
Email ecesnak@camarero.sk
Phone(s) 0949636100, 0254777621
Mobile phone(s) 0949636100
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,496
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,418
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,794
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,794
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,675
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,759
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,759
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,949
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,930
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,019
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 78
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,575
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,769
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,769
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,769
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,302
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,302
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 41,705
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,204
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,163
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,541
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,131
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,073
D. Služby (účtová skupina 51) 23,927
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,233
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,512
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 593
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 128
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 872
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 872
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,816
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,399
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,917
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 992
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 660
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 660
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -991
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,918
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,878
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015