Vytvoriť faktúru

Technopol International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Technopol International
IČO 35723343
DIČ 2020210027
IČ DPH SK2020210027
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Technopol International
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 614 977 €
Zisk 209 419 €
Aktíva 19 078 160 €
Vlastný kapitál 17 786 401 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268286111, 0268286115, 0268286130, 0268286184, 0268286191, 0268286193, 0268286281
Mobile phone(s) 0903214263, 0903228004, 0903257267
Fax(es) 0263812180
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,932,634
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,091,379
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 750,711
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 45,911
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 100
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 625,605
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 79,095
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 605,728
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,705
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 382,445
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 132,578
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 734,940
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,100
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 729,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,745,895
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,431,609
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,543
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,430,066
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 395,857
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 395,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,837,331
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,010,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,010,470
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,461,806
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,365,055
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,081,098
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,066,054
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 95,360
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 95,360
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,932,634
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,995,819
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,190,840
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,190,840
A.II. Emisné ážio (412) 10,045,951
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,078,670
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 338,440
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 338,440
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 132,499
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 132,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,936,815
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 182,979
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 132,776
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,642
12. Odložený daňový záväzok (481A) 29,561
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,245
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,245
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,552,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,039,071
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,039,071
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 58,747
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,184
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 417,324
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 307
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 197,126
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,684
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 125,442
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,832
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,562,184
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,614,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,416,960
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 7,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,137,424
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 618
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,799
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,323
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,053
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,737,848
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,226,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 846,364
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,330
D. Služby (účtová skupina 51) 1,775,294
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,400,060
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,029,128
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 334,448
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,484
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,003
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 338,804
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 338,804
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -8,334
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,397
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,712,683
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332,704
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 272,717
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 170,021
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 102,696
XII. Kurzové zisky (663) 59,986
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,314
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -2,570
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 24
O. Kurzové straty (563) 8,795
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,065
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 308,390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 185,519
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -23,900
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,856
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -27,756
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,419
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016