Vytvoriť faktúru

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
IČO 35723394
DIČ 2020267744
IČ DPH SK2020267744
Dátum vzniku 26 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
Karadžičova 16
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 010 129 €
Zisk 1 003 532 €
Aktíva 14 977 938 €
Vlastný kapitál 231 519 €
Kontaktné informácie
Email sk.schneider@sk.schneider-electric.com
Webová stránka http://www.schneider-electric.sk
Phone(s) +421245524000, +421850123455, +421245524010, +421245640051
Fax(es) 0245524000
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,609,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 189,902
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 189,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,463
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 42,697
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,227,567
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 379,043
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 110,564
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,497
3. Výrobky (123) - /194/ 13,752
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 242,230
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 346,932
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 346,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,315,425
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,302,047
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,572
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,475
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,378
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,186,167
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,619
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,182,548
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,192,143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 154,714
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,037,429
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,609,612
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,258,167
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,345,365
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,345,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,003,532
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,167,955
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,863
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50,863
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 96,118
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 96,118
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,639,323
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,382,344
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,329,487
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,052,857
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 231,812
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 163,806
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 858,544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,817
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,381,651
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 153,996
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,227,655
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 183,490
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 183,490
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,028,391
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,010,129
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,994,734
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 10,891,374
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,142,283
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,106
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,844
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,579,822
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,812,761
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,720,304
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 350
D. Služby (účtová skupina 51) 8,173,491
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,858,426
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,211,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,460,823
4. Sociálne náklady (527, 528) 186,027
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,236
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,973
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,973
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -175,265
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,430,307
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,280,379
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 89
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 89
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,484
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,380
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,380
O. Kurzové straty (563) 1,102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,002
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,411,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 408,387
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 453,213
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -44,826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,003,532
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016