Vytvoriť faktúru

DOPRASTAV EXPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOPRASTAV EXPORT
IČO 35723696
DIČ 2020228265
IČ DPH SK2020228265
Dátum vzniku 29 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPRASTAV EXPORT
Staviteľská 5
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 459 698 €
Zisk 153 912 €
Aktíva 8 094 135 €
Vlastný kapitál 1 990 894 €
Kontaktné informácie
Email doprastav.export@nextra.sk
Webová stránka http://www.dpse.sk
Phone(s) +421244873466
Fax(es) 0244888656
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,032,895
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,059,602
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 909,602
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 218,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 498,038
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 191,996
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 657
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 150,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 150,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,954,329
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,017
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,017
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 944,939
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 884,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 884,414
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 60,525
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,697,888
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,251,117
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,614
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,247,503
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 286,536
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 146,902
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 294,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,438
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 283,047
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,964
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,879
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 85
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,032,895
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,316,341
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,862
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,862
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -6,639
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,145,567
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,145,567
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,912
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,716,554
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 171,731
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 72,564
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 40,190
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 32,374
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,888
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 79,279
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,738
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,738
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,427,076
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,486,851
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370,940
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -598
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,116,509
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 253,049
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 190,458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 440,780
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,938
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 107,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 107,310
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,994,699
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,439,906
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,459,698
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 310,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,141,658
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,988,018
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,792
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,209,964
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 310,230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,251,741
D. Služby (účtová skupina 51) 8,856,957
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,445,529
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,654,215
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 733,931
4. Sociálne náklady (527, 528) 57,383
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,282
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,515
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,515
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,714
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 249,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,020,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48,868
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 509
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 509
XII. Kurzové zisky (663) 45,811
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,548
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156,764
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69,078
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69,078
O. Kurzové straty (563) 78,371
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,315
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 141,838
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -12,074
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,675
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -45,749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,912
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017