Vytvoriť faktúru

BSP Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSP Consulting
IČO 35723718
DIČ 2020267810
IČ DPH SK2020267810
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSP Consulting
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 463 634 €
Zisk 6 887 €
Aktíva 223 694 €
Vlastný kapitál 132 934 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262521581, 0220903500, 59356735
Fax(es) 0254777638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 309,881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,775
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,775
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,775
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,106
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,135
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,637
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,637
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 378
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 117
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 117
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 201,854
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,553
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 309,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,509
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 10,509
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 89,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,061
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,017
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 63,017
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,997
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,432
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,432
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,077
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,171
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,047
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 463,634
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 463,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 463,634
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,448
D. Služby (účtová skupina 51) 78,221
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 327,720
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 251,439
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,385
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,494
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,968
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,968
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,767
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 358,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,927
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,927
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,912
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,855
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015