Vytvoriť faktúru

European Contract Logistics – Slovakia „ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno European Contract Logistics – Slovakia „
Stav V likvidácii
IČO 35723874
DIČ 2020218541
IČ DPH SK2020218541
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo European Contract Logistics – Slovakia „
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 043 977 €
Zisk 32 998 €
Aktíva 264 658 €
Vlastný kapitál 170 451 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244873870
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 257,562
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,062
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,062
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,062
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 236,595
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 168,746
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,919
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,827
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 45,233
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,616
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 429
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 407
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,476
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,476
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,562
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,586
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 91,285
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,285
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,998
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,976
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 277
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 112,107
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,718
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,688
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,030
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,299
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,531
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,832
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,760
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,035,894
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,043,977
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,035,894
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,083
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,161
D. Služby (účtová skupina 51) 844,799
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,632
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,674
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,435
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,523
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 124
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,974
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 286
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,568
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,433
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,934
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,240
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,238
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,238
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,497
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,427
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,176
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,178
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,998
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017