Vytvoriť faktúru

CONSEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSEC
IČO 35724137
DIČ 2021359098
IČ DPH SK2021359098
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSEC
Vozárova 1
04017
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 235 €
Zisk 1 465 €
Aktíva 21 475 €
Vlastný kapitál 19 674 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0557283810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,210
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,522
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,522
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,222
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 80
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,909
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,233
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 466
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,210
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,140
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,721
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,012
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,291
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,070
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,114
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,956
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,443
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,235
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,235
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,235
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,219
D. Služby (účtová skupina 51) 9,989
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 314
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,841
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,841
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,075
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,246
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 591
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 530
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 530
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -591
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,425
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015