Vytvoriť faktúru

Libellus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Libellus
IČO 35724196
DIČ 2020218596
IČ DPH SK2020218596
Dátum vzniku 31 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Libellus
Dobšinského 16
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 755 730 €
Zisk 254 267 €
Aktíva 851 296 €
Vlastný kapitál 203 658 €
Kontaktné informácie
Email info@libellus.sk
Webová stránka http://www.lawsystems.eu
Phone(s) +421259205620
Fax(es) 0259205630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 842,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 722,016
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,126
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,126
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 702,251
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 102,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 463,017
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 112,993
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 476
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 23,236
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,568
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,239
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,239
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 131,256
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 131,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,256
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -17,927
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,175
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -22,102
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 524
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 842,108
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 261,570
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,267
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 566,139
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 131,942
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 434,197
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,039
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,039
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,867
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,467
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,175
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 823
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,399
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 14,399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 755,675
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 755,730
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 171,741
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 112,451
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 471,484
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 54
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 415,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 143,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,983
D. Služby (účtová skupina 51) 114,329
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,397
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,310
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,820
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,306
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,311
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,311
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,756
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,567
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 450,283
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,925
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,458
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,458
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,924
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 326,643
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 72,376
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 72,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 254,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015