Vytvoriť faktúru

ROZBORA DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROZBORA DESIGN
IČO 35724331
DIČ 2020210445
IČ DPH SK2020210445
Dátum vzniku 05 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZBORA DESIGN
Kopčianska 8-10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 802 €
Zisk -26 404 €
Aktíva 78 981 €
Vlastný kapitál -369 777 €
Kontaktné informácie
Email photo@sugarfree.sk
Phone(s) 0907133331, 0905310146
Mobile phone(s) 0905310146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 96,341
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,998
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 196
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,802
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,974
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,053
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,053
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,096
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,096
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 381
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 828
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,003
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,327
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,369
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,879
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,341
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -395,863
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,728
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,060
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -379,519
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -379,519
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,404
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 492,204
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,108
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 398
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,710
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480,729
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,291
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,817
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,027
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,016
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 359,853
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 809
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 809
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,516
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,415
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,802
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,746
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,669
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 387
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,563
D. Služby (účtová skupina 51) 13,816
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,369
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,013
4. Sociálne náklady (527, 528) 806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 452
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,426
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,426
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,610
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,964
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,010
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,560
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,560
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,449
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,010
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015