Vytvoriť faktúru

SMC Priemyselná automatizácia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SMC Priemyselná automatizácia
IČO 35724340
DIČ 2020267843
IČ DPH SK2020267843
Dátum vzniku 06 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SMC Priemyselná automatizácia
Fatranská ulica 1223
01301
Teplička nad Váhom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 081 638 €
Zisk 233 360 €
Aktíva 6 017 233 €
Vlastný kapitál 5 708 211 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255423065, 0424434207, 0413213211, 0413213218
Fax(es) 0413213210
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,244,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,055,762
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,247
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,247
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,050,515
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 417,227
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,494,002
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,183,573
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 312,658
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 301
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 312,357
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 710,996
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 698,413
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 698,413
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 7,530
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,053
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,159,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,856
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,156,063
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,331
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,363
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,968
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,244,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,936,571
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,220,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,220,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 107,200
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 107,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,375,181
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,375,181
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,360
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,095
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,284
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,372
12. Odložený daňový záväzok (481A) 46,912
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 206,369
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,566
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 38,656
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,762
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,672
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 97,713
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,937
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 38,505
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,924,462
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,081,638
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,845,172
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,290
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 155,924
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,252
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,772,533
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,410,311
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,501
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -11,518
D. Služby (účtová skupina 51) 261,612
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 742,252
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 538,166
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 191,125
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,961
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,032
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 203,611
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 203,611
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,833
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,899
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 309,105
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,305,480
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,989
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,978
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,978
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,337
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,326
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,652
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 313,757
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80,397
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 84,037
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,640
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 233,360
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015