Vytvoriť faktúru

VEDAJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEDAJ
IČO 35724358
DIČ 2020241795
Dátum vzniku 11 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEDAJ
Klenová 9
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 496 €
Zisk -6 621 €
Aktíva 14 912 €
Vlastný kapitál -12 390 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,576
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 382
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,011
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,030
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,621
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,587
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,595
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 229
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,496
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 298
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,036
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,497
C. Služby (účtová skupina 51) 2,250
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,830
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,019
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,540
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,751
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,621
P. Daň z príjmov (591, 595) 0
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724358 DIČ: 2020241795
 • Sídlo: VEDAJ, Klenová 9, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 16.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marek Dovčík 6 640 € (100%) Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2015Nové sidlo:
   Klenová 9 Bratislava 831 01
   17.04.2015Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   25.10.2012Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   28.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 Vznik funkcie: 16.06.2011
   27.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   10.03.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   13.10.2010Nové obchodné meno:
   VEDAJ s. r. o.
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   12.10.2010Zrušené obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   17.06.2006Nové sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   16.06.2006Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   13.05.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   11.08.1997Nové obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vzdelávacia a lektorská činnosť, organizovanie kurzov a seminárov
   automatizované spracovanie údajov a informácií
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07