Vytvoriť faktúru

BELATEP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELATEP
IČO 35724404
DIČ 2020203592
IČ DPH SK2020203592
Dátum vzniku 11 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELATEP
Záruby 1
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 462 €
Zisk -157 €
Aktíva 47 496 €
Vlastný kapitál -12 315 €
Kontaktné informácie
Email balatep@nextra.sk
Webová stránka http://www.balatep.eu;http://www.belatep.sk;http://www.sothys.sk
Phone(s) +421244649961, +421244649964, +421244872980, +421244888908, +421249277984
Mobile phone(s) +421903445201, +421905920610
Fax(es) 0244888908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,206
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,764
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,764
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,764
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,442
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,157
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,157
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,157
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,285
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 912
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,373
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,206
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,472
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,955
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,955
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,909
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,629
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -52,538
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -157
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,848
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,848
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,830
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,375
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,375
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,722
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 717
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 395
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -10,379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,463
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,462
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,703
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,759
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,863
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,311
D. Služby (účtová skupina 51) 8,882
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,858
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,313
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,508
4. Sociálne náklady (527, 528) 37
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 176
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,592
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,592
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,599
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,510
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,796
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,796
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 803
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015