Vytvoriť faktúru

PRUNUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRUNUS
IČO 35724447
DIČ 2020218519
IČ DPH SK2020218519
Dátum vzniku 12 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRUNUS
Záhradnícka 16464/74
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 056 €
Zisk 1 197 €
Aktíva 393 482 €
Vlastný kapitál 87 259 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 114,586
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 114,586
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,449
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 265,180
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,363
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,985
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 379,766
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,456
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 677
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 79,810
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,197
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 291,310
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,844
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 245,766
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,613
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,531
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,643
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,979
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 79,056
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,192
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 67,269
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,555
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,975
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,672
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,376
C. Služby (účtová skupina 51) 21,806
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,442
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 642
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,535
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 502
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,081
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,607
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,924
M. Nákladové úroky (562) 2,629
N. Kurzové straty (563) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,924
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,157
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015