Vytvoriť faktúru

Geoddat - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Geoddat
IČO 35724480
DIČ 2020241762
IČ DPH SK2020241762
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Geoddat
Pekná cesta 15/2457
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 413 205 €
Zisk 917 €
Vlastný kapitál 303 361 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243423578, 0243634539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,815,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,655,838
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,655,838
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,289,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,356,594
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,308
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 149,236
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 48
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,999
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 104,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,999
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,189
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,043
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,563
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,863
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,815,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,943
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,450
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,450
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,063
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,063
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 917
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,780,084
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,702
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 15,364
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 338
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,240,907
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,512,475
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 83,486
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,486
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,408,382
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,290
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 250
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,158
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,610
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 412,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 413,205
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 412,014
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,191
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,293
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 57,657
D. Služby (účtová skupina 51) 191,879
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,573
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,730
4. Sociálne náklady (527, 528) 50
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,806
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,366
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,366
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,577
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,655
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,478
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65,037
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 64,432
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 64,432
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 605
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,035
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,877
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015