Vytvoriť faktúru

TECHNOKLIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOKLIMA
IČO 35724528
DIČ 2020218761
IČ DPH SK2020218761
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOKLIMA
Líščie údolie 88
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 506 193 €
Zisk 48 484 €
Aktíva 1 055 364 €
Vlastný kapitál 893 399 €
Kontaktné informácie
Email office@technoklima.com
Webová stránka http://www.technoklima.com
Phone(s) +421265442661, +421265442662, +421265442663, +421265442672, +421265442671, +421265442673
Fax(es) 0265442671, 0265442672
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 910,138
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 680,005
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 680,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 163,113
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 496,015
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,877
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 143,797
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 85,916
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,138
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,138
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 778
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 71
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,810
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,251
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,559
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 86,336
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,882
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77,454
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 910,138
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,766
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 153,778
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 153,778
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,488
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 666,113
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,206
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,235
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 971
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 35,421
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 608,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 590,885
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,469
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,317
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,862
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,862
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,264
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,259
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 3,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 506,193
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 470,861
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,264
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 68
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,826
D. Služby (účtová skupina 51) 204,566
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 157,234
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,357
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,285
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,592
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,552
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,346
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,346
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,539
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,877
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,815
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 225,469
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,002
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 70,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 70,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,823
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,572
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,572
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 61,179
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,364
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015