Vytvoriť faktúru

LIESKO-STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIESKO-STAV
IČO 35724552
DIČ 2020200743
IČ DPH SK2020200743
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIESKO-STAV
Športova 6
90045
Malinovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 730 895 €
Zisk 2 540 €
Aktíva 280 122 €
Vlastný kapitál 45 863 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245955459
Fax(es) 0245955459
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 248,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,984
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,984
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 87,984
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 159,092
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 76,749
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 433
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,316
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,780
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,342
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,342
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,059
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,504
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,571
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 248,647
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,403
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,919
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,919
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 24,895
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 266
2. Ostatné fondy (427, 42X) 266
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,209
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,196
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,540
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,802
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,102
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,700
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 190,039
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,378
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,378
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,152
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,955
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,052
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,502
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 699,611
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 730,895
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 663,392
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,219
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,284
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 725,783
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 557,361
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,952
D. Služby (účtová skupina 51) 25,207
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,134
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,296
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,431
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,934
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,036
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,036
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,888
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,112
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,091
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,614
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 743
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 743
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 871
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,500
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015