Vytvoriť faktúru

OMNITRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNITRADE
IČO 35724633
DIČ 2020267887
IČ DPH SK2020267887
Dátum vzniku 14 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo OMNITRADE
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 872 147 €
Zisk -5 088 096 €
Aktíva 21 897 081 €
Vlastný kapitál 13 488 293 €
Kontaktné informácie
Email infocentrum@vratna.sk
Webová stránka http://www.vratna.sk
Phone(s) +421255574969
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,878,966
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,791,423
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 950
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 950
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,790,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 399,844
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,669,054
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,008,811
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 199,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 513,764
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,080,363
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,600
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,097
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,503
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,420,000
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,420,000
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,420,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 505,528
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 481,248
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,248
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 115,235
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 97,712
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,180
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,878,966
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,400,197
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,987,460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,987,460
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 966,177
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,534,656
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,724,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -189,363
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,088,096
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,478,769
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,315,327
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,611,521
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 1,611,521
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 42,231
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 94,904
12. Odložený daňový záväzok (481A) 566,671
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,317,901
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 186,846
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,729
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,117
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,844,412
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,611
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,708
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,326
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,998
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,041
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,041
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,806,500
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,402,875
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,872,147
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 80,233
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 180,685
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,141,957
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 18,353
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,174,402
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,276,517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,818,773
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 639,303
D. Služby (účtová skupina 51) 1,140,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 758,861
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 525,564
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 21,510
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 185,696
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,091
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,589
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 680,278
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 523,237
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 157,041
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,209,861
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,373
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,840
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,946,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 605,511
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132,134
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 115,210
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10,027
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 105,183
O. Kurzové straty (563) 131
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132,108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,078,734
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,362
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 6,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,088,096
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016