Vytvoriť faktúru

KOFT Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOFT Bratislava
IČO 35724731
DIČ 2020228485
IČ DPH SK2020228485
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KOFT Bratislava
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 372 845 €
Zisk 173 831 €
Aktíva 3 851 102 €
Vlastný kapitál 3 801 502 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250205200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,270,371
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,135,459
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 182
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 182
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,377,077
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,145
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,284,511
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,421
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,758,200
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,758,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,991
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 25
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,416
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,072
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,047
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,294
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104,489
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,096
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 103,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,921
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,728
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 193
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,270,371
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,234,628
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 895,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,618,215
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,618,215
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 499,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 499,582
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,513
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,551
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,503
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,993
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,652
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,652
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,928
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,340
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,029
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,044
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,969
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,969
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 230
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 372,845
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 372,845
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 372,845
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 342,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 117,926
D. Služby (účtová skupina 51) 43,505
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,548
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,371
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,837
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,271
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,523
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,523
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,311
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,414
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,021
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 150,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 150,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 225
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 224
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 149,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,557
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,726
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,677
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 49
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 173,831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015