Vytvoriť faktúru

EOS KSI Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EOS KSI Slovensko
IČO 35724803
DIČ 2020228320
IČ DPH SK2020228320
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EOS KSI Slovensko
Pajštúnska 5
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 291 263 €
Zisk 5 489 489 €
Aktíva 28 096 192 €
Vlastný kapitál 6 381 588 €
Kontaktné informácie
Email obchod@eos-ksi.sk
Webová stránka http://www.eos-ksi.sk
Phone(s) +421232300111, +421232300110, +421232300901
Mobile phone(s) +421911778075
Fax(es) 0232300110
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,349,318
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 318,921
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,987
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,987
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 221,382
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 221,382
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 95,552
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 95,552
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,997,200
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,270,830
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,270,830
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,318,408
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,247,990
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,241,349
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,187
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67,231
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,407,962
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,400,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,197
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,349,318
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,015,710
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 41,492
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,492
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,984,729
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,984,729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,489,489
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,333,608
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,226
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,226
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,868,113
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 300,643
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,203
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253,440
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 21,243,703
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 125,650
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 69,235
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,882
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 459,983
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 73,572
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,411
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,286
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,288,266
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,291,263
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,290,217
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,001,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,969,114
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 151,793
D. Služby (účtová skupina 51) 2,767,612
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,869,944
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,128,366
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 642,711
4. Sociálne náklady (527, 528) 98,867
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,471,569
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 112,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 112,156
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,098,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 497,873
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,322,149
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -629,188
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 743
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 207
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 207
XII. Kurzové zisky (663) 233
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,262,046
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,107,963
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,107,963
O. Kurzové straty (563) 1,242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152,841
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,261,303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,060,846
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,571,357
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,610,121
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -38,764
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,489,489
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016