Vytvoriť faktúru

KOMPLET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMPLET
IČO 35724901
DIČ 2020250914
IČ DPH SK2020250914
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPLET
Trebišovská 3
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 841 892 €
Zisk 13 233 €
Aktíva 99 544 €
Vlastný kapitál 13 327 €
Kontaktné informácie
Email komplet@komplet.sk
Webová stránka http://www.komplet.sk
Phone(s) +421243427966, +421243427969
Mobile phone(s) +421905610190
Fax(es) 0243427969, 0243425998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 115,534
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,766
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,766
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,766
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 95,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,386
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,388
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 126,583
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 126,583
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,583
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -44,047
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 482
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -44,529
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,411
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,411
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 115,534
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,902
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,365
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,872
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 11,339
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 11,339
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,533
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,760
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,604
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,604
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,677
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 781
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 842,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 841,892
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 544
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 841,348
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 818,404
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 263,696
D. Služby (účtová skupina 51) 513,885
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,074
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,216
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,019
4. Sociálne náklady (527, 528) 839
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,549
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,730
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,730
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,841
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,226
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5,226
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,749
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,314
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,314
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,435
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,732
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,732
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015