Vytvoriť faktúru

TROMF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TROMF
IČO 35724951
DIČ 2021280833
IČ DPH SK2021280833
Dátum vzniku 19 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TROMF
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 647 €
Zisk -88 453 €
Aktíva 917 709 €
Vlastný kapitál -50 033 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tromf-sk.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 879,362
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 812,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 746,383
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 162,703
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,662
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,049
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 328,969
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 66,388
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 66,388
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 63,916
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,468
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,490
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,490
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,721
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,675
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,535
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,140
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 879,362
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138,486
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,193
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,193
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -89,865
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -89,865
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,453
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,011,251
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,009,471
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,620
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 657
12. Odložený daňový záväzok (481A) -2,497
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,638
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,638
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,436
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 861
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 115
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 488
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,347
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,647
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,347
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,125
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,982
D. Služby (účtová skupina 51) 46,888
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,041
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,950
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 107
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,730
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,501
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,501
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,478
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,523
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,275
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,110
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -104,753
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -16,300
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -17,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -88,453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724951 DIČ: 2021280833 IČ DPH: SK2021280833
 • Sídlo: TROMF, Lermontovova 14, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Plesník predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 02.12.2004
  Ing. Alica Stračárová člen Miletičova 36 Bratislava 821 08 22.04.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   31.01.2007Nové sidlo:
   Lermontovova 14 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda predstavenstva Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen predstavenstva Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   01.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Stračárová - člen predstavenstva Miletičova 36 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.04.2006
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   31.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   20.01.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prehliadok
   usporadúvanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a technických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavby - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   20.03.2003Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   09.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   08.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   TROMF, a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra