Vytvoriť faktúru

KrytStav - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KrytStav
IČO 35725028
DIČ 2020206804
IČ DPH SK2020206804
Dátum vzniku 19 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KrytStav
Dielenská 14
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 691 605 €
Zisk 94 €
Aktíva 1 967 494 €
Vlastný kapitál 328 837 €
Kontaktné informácie
Email malacky@krytstav.sk
Webová stránka http://www.krytstav.sk
Phone(s) +421347724536
Fax(es) 0347743091, 0347743092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,799,266
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 121,053
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 121,053
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 109,705
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,667,256
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 806,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,974
4. Zvieratá (124) - /195/ 150
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 803,158
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 93,944
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 93,944
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,944
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 654,298
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 618,624
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,624
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 748
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,926
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,732
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 112,732
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,957
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,799,266
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,930
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 292,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 292,323
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,470,052
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,196
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,277
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,439
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 883,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 714,539
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 714,539
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,910
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,625
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,139
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,165
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,435
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 545,194
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 284
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,673,849
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,691,605
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,612,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,148
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,754
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,659,924
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,675,179
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,048
D. Služby (účtová skupina 51) 381,322
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 395,942
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 280,701
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 98,691
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,550
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,379
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,304
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,304
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,084
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,666
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,681
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 546,302
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,660
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,316
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,316
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 344
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,098
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,538
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 22,538
O. Kurzové straty (563) 394
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,166
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,438
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,243
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,028
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,879
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725028 DIČ: 2020206804 IČ DPH: SK2020206804
 • Sídlo: KrytStav, Dielenská 14, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 19.08.1997
  Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 19.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Šíp 16 597 € (50%) Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
  Monika Šípová 16 597 € (50%) Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.06.2006
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.08.1997
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Dielenská 14 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   KrytStav, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technické poradenstvo pre zastrešovacie práce
   výroba a montáž strešných konštrukcií a zastrešovacie práce
   výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
   Noví spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01