Vytvoriť faktúru

SPIRIT - SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPIRIT - SPORT
IČO 35725168
DIČ 2020229233
IČ DPH SK2020229233
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPIRIT - SPORT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 980 749 €
Zisk 5 496 €
Aktíva 455 354 €
Vlastný kapitál 106 882 €
Kontaktné informácie
Email info@spiritsport.sk
Phone(s) 0263520151, 0263520152, 0263520153, 0244882453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 410,013
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 191,133
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,681
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 183,452
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 124,748
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,704
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 202,161
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 196,392
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196,392
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,862
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,862
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,248
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -33,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,340
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -42,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,719
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,013
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,378
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,792
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,792
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,490
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,600
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 172,253
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -117,653
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,496
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,635
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 285,237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155,260
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,571
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,666
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,523
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,377
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,411
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,682
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 980,749
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 980,749
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 980,703
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,105
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 600,810
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,092
D. Služby (účtová skupina 51) 202,477
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 112,501
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,510
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,099
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,892
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,816
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,816
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,622
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,644
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,324
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,347
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,537
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,537
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,805
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,347
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,297
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,801
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725168 DIČ: 2020229233 IČ DPH: SK2020229233
 • Sídlo: SPIRIT - SPORT, Detvianska 6, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava 04.05.2001
  Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02 03.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Zizič 24 896 € (50%) Zvončekova 24 Bratislava
  Ing. Ivan Zizič 24 896 € (50%) Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.10.2002Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   02.10.2002Zrušené sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   14.11.2001Nové obchodné meno:
   SPIRIT - SPORT, spol. s r.o.
   13.11.2001Zrušené obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   04.05.2001Nové obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   03.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava