Vytvoriť faktúru

RACING SPORT TRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RACING SPORT TRANS
IČO 35725222
DIČ 2021332973
IČ DPH SK2021332973
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACING SPORT TRANS
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 900 €
Zisk -2 035 €
Aktíva 20 529 €
Vlastný kapitál 19 924 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,311
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,660
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 653
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,600
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 608
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 398
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,311
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 686
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 686
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -324
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -324
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,345
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,900
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,013
D. Služby (účtová skupina 51) 2,025
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,668
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -113
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,875
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 542
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 542
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,504
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,035
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016