Vytvoriť faktúru

PURO-KLIMA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PURO-KLIMA Slovakia
IČO 35725273
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PURO-KLIMA Slovakia
Sládkovičova 10
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 336 164 €
Zisk 17 427 €
Aktíva 6 292 496 €
Vlastný kapitál 407 573 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376425785
Mobile phone(s) +421911927019
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,355,287
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 106,923
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 106,923
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,284
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 24,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 105,218
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105,218
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,774,455
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,774,455
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,774,455
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 955,929
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 935,420
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 935,420
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 2,289
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,220
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,406,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,267
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,405,701
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,794
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,355,287
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 425,000
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,236
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,236
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 365,143
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 365,143
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,427
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,930,287
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36,979
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 35,819
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,742,648
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,448,064
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,448,064
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,086
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238,146
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,571
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150,660
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,339,260
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,336,164
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 177,386
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,138,484
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,544
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,260,019
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 138,352
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,961,875
D. Služby (účtová skupina 51) 1,927,662
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 205,596
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,698
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,823
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,075
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,194
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,043
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,043
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,884
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,003,399
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,287,981
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,097
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 90
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 90
XII. Kurzové zisky (663) 3,007
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,477
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,890
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,890
O. Kurzové straty (563) 6,780
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,807
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,380
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,338
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 43,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,427
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016