Vytvoriť faktúru

L´ORÉAL Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno L´ORÉAL Slovensko
IČO 35725354
DIČ 2020241828
IČ DPH SK2020241828
Dátum vzniku 26 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L´ORÉAL Slovensko
Nám. 1
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 384 694 €
Zisk 2 506 776 €
Aktíva 11 705 329 €
Vlastný kapitál 5 518 481 €
Kontaktné informácie
Email info@lorealparis.sk
Phone(s) 0233336111, 0252635690, 0850111842
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,100,634
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 300,022
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 68,324
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 68,324
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,698
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 164,283
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 67,415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,799,215
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 826,102
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 826,102
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,969,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,874,650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,874,650
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 9,014,935
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 43,165
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,361
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,828
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 533
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,397
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,397
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,100,634
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,930,295
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,181,239
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,181,239
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 218,124
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 218,124
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 24,132
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 24,132
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,170,339
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,785
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 34,785
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,147,902
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,473,883
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,682,412
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,791,471
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 55,692
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,330
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 574,022
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 975
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,987,652
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,987,652
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,374,032
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,384,694
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,309,430
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,602
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,662
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,151,965
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,050,408
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,403,096
D. Služby (účtová skupina 51) 15,947,811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,227,410
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 882,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 329,300
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,123
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 159,527
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 131,466
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 28,061
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -28,443
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369,367
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,232,729
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,972,717
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,494
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 2,159
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 55,325
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,561
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 21,142
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 4,628
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,791
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,933
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,234,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 727,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,324,738
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -596,852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,506,776
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016