Vytvoriť faktúru

Geberit Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Geberit Slovensko
IČO 35725397
DIČ 2020250892
IČ DPH SK2020250892
Dátum vzniku 26 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Geberit Slovensko
Karadžičova 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 253 842 €
Zisk 110 226 €
Aktíva 1 869 177 €
Vlastný kapitál 302 745 €
Kontaktné informácie
Email maria.korbasova@geberit.com
Phone(s) 0249203071, 0249203072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,218,209
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 199,264
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,280
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,280
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 196,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,491
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,613
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 155,880
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,971,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,928
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,928
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,677
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 40
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,637
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 696,522
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 663,334
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 663,334
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,995
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,266,154
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,666
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,264,488
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,664
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 47,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,218,209
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,971
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 83
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,662
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 110,226
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,805,238
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,660
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,660
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 664
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 664
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,697,829
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 840,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840,566
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 751,447
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,402
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,981
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 103,085
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 83,853
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,253,921
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,253,842
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,105,438
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,557
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,796
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,051
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,059,770
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,489,880
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,937
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 305
D. Služby (účtová skupina 51) 652,503
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 732,996
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 546,641
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,372
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 170,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,630
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,113
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 83,800
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 83,800
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,616
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,744
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,364
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,072
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,035,370
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 907
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 79
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 79
XII. Kurzové zisky (663) 828
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,898
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,599
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 17,599
O. Kurzové straty (563) 436
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,863
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,991
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,081
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 60,855
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,919
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,064
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 110,226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725397 DIČ: 2020250892 IČ DPH: SK2020250892
 • Sídlo: Geberit Slovensko, Karadžičova 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 18.05.2001
  Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko 09.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Geberit International B.V. 199 000 € (99.5%) Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
  Geberit Holding AG 1 000 € (0.5%) Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2014Noví spoločníci:
   Geberit International B.V. Fultonbaan 15 Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
   Geberit Holding AG Schachenstrasse 77 Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
   14.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   04.08.2011Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   03.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   02.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko Vznik funkcie: 09.05.2011
   19.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   16.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   28.02.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   28.02.2006Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   27.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   17.01.2006Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2001
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   30.05.2001Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   07.12.1999Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   06.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   22.05.1998Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   21.05.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   26.08.1997Nové obchodné meno:
   Geberit Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom a leasing priemyselného tovaru
   technické poradenstvo v oblasti sanitárnych zariadení výrobkov Geberit
   projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizácia) technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre distribúciu technických plynov (zemný plyn)
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08