Vytvoriť faktúru

FORMULA-SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORMULA-SLOVAKIA
IČO 35725460
DIČ 2021401184
IČ DPH SK2021401184
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORMULA-SLOVAKIA
Prešovská 59
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 116 €
Zisk 28 468 €
Aktíva 149 435 €
Vlastný kapitál 110 387 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249257134, +421249257123, +421249257120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,929
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 173,374
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 74,880
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,086
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,404
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,452
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 175,303
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 138,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,307
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 100,440
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,468
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,448
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,022
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,417
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,883
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,841
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 693
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 249,116
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,577
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 236,690
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,098
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,751
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 212,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38,861
C. Služby (účtová skupina 51) 92,827
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 73,726
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,578
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 938
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 458
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,939
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,168
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 237
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 237
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -236
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 36,703
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,235
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,468
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015