Vytvoriť faktúru

SILVI NOVA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SILVI NOVA SLOVAKIA
IČO 35725524
DIČ 2020203669
IČ DPH SK2020203669
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILVI NOVA SLOVAKIA
Družstevná 1664/14
96003
Zvolen
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 189 351 €
Zisk 380 734 €
Aktíva 734 849 €
Vlastný kapitál 551 959 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0455369320, 0455400243, 0455361698
Mobile phone(s) 0903530411, 0911530411
Fax(es) 0455369320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,033,507
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,371
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,371
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,371
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,591
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 447,525
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 179
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 447,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 250,761
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 250,761
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,761
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 311,305
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 304,696
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 545
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,033,507
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 715,011
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 326,974
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 326,974
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 380,734
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,496
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,644
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 313,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 188,820
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,820
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,907
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,247
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113,057
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,821
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,182,448
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,189,351
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,180,091
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,756
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 583
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,921
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,700,242
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,399,205
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,087
D. Služby (účtová skupina 51) 132,634
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,827
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,227
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,987
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 737
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,192
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 764
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,796
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 636,921
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,639
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 9,621
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,391
O. Kurzové straty (563) 8,548
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,843
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 488,357
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 107,623
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 107,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 380,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725524 DIČ: 2020203669 IČ DPH: SK2020203669
 • Sídlo: SILVI NOVA SLOVAKIA, Družstevná 1664/14, 96003, Zvolen
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.1999Nové sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Totkovič Ružová 1361/48 Zvolen
   13.04.1999Zrušené sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   01.12.1998Zrušené obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra